Wat maak
ons besonders?

Ons Ideaal

Ons land se grootste uitdaging is onderwys en om goeie onderwys aan elke gemeenskap te bied. Indien ons die misdaad, werkloosheid, armoede en moraliteitskrisis wil oplos, sal ons onderwys ingrypend moet verbeter. Nuwe inisiatiewe en vennootskappe is hiervoor nodig.

‘n Ideaal waaraan ons meer gestalte wil gee, is dat uitnemende skole nie net moet sorg vir goed opgevoede leerders nie maar deur indiensopleiding ook meer uitnemende onderwyseresse en onderwysassistente moet vorm wat skole en veral agtergeblewe skole kan bedien.

Ons Is
Anders

 

 • Ons spesialiseer in ‘n unieke grondslagfase.
 • Ons fokus op ‘n intermediëre fase waarin “vensters oopgemaak word” vir die lewe.
 • Kinders word in hulle eerste 9 jaar by uitstek gevorm wat morele waardes, selfvertroue, taal- en syfervaardigheid betref. Dit is alombekend dat die top lande van die wêreld jare reeds grondslag-fase onderwys in ‘n aparte skool hanteer en daaraan die hoogste prioriteit toeken. Hoe stewiger die fondasie, hoe hoër kan jy bou.
 • Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. Hulle individuele begaafdheid en kreatiwiteit mag nie onderdruk word om almal in een kassie te laat inpas nie.
 • Ons leerlinge word baie blootgestel aan optredes voor gehore, neem deel aan die nasionale Wetenskap Expo en kan deelneem aan verskeie sportsoorte, al sou hul nie aanvanklik oor die nodige vaardighede beskik nie. Die gevolg: Ons oudleerlinge word byna sonder uitsondering later leiers, tree met vrymoedigheid voor volwassenes op en voel tuis om ‘n saak of taak te verdedig. Ons het talle sportwenners al fokus ons op dié ouderdomsvlak op genotvolle deelname en nie op wen nie.
 • Ons glo in moedertaalonderrig, met ‘n sterk klem op ‘n tweede en derde taal, veral in die grondslagfase. Taal is onlosmaaklik deel van die kern van identiteit van elke mens. Engels en Sepedi word vanaf voorskoolse ouderdom ook onderrig.
 • In beide fases word onderrig innoverend, met praktiese hulpmiddels en “smartboard”- tegnologie gedoen.
 • In Graad 4 word leerders gemaklik, dmv ‘n praktiese en bereikbare wyse aan die nuwe fase bekendgestel.

Uitnemende onderwys

Ons het die afgelope 12 jaar geslaag om ‘n besondere knap onderwyserspan en ondersteuningsnetwerke te vorm. Dit maak dit moontlik dat ons onder andere die volgende vermag:
 • Sepedi gespreksklasse deur ons juffrou Sibongile, wat Sepedi magtig is.
 • Bykomende Engelse klasse.
 • Verrykende wiskunde (Mnr Wally Thiele, wat bekend is vir kurrikulum ontwikkeling in wiskunde, was ‘n ouer by ons skool en is steeds ‘n adviseur).
 • ‘n Intensiewe sport- en liggaamsontwikkelings-program waartydens die basiese vaardighede van 6 sportsoorte in klein groepies aangeleer word.
 • ‘n Weeklikse perseptuele- en brein-verrykingsperiode.
 • Die aankweek van ‘n liefde vir oa klassieke musiek wat die brein stimuleer.
 • Die aanplant en versorging van ‘n eie groentetuin.
 • Sterk blootstelling aan die natuurwetenskappe en deelname aan die wetenskap-ekspo.
 • Bekendstelling,deelname aan en genotsbelewing van voordrag– en toneelkuns.
Naas georganiseerde ontmoetings, moedig ons gereelde daaglikse kontak tussen onderwysers en ouers aan.

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency