Taalbeleid

Afrikaans word in die Laerskool gebruik as voertaal om basiese vaardighede in die drie leerareas aan te leer en in te skerp.

Daar word ook deurlopend aandag aan Engels as eerste addisionele taal gegee, wat beteken dat leerders aanvanklik eers net na Engels gaan luister. Na ‘n tyd sal meer gespreksgeleenthede geskep word. Wanneer luister- en praatvaardighede goed vasgelê is, word daar geskryf en geklank in Engels. Van graad R af maak ons gebruik van die Engelse program Thrass, wat in Britanje ontwikkel is vir eerste en tweede taal sprekers. Hierdie is ‘n nuwe en baie effektiewe program wat toenemend in skole gebruik word.

 

Dieselfde geld vir Sepedi as tweede addisionele taal. Hier is die verwagting dat leerders die taal sal hoor en sal praat. Dit gaan oor die opbou van ‘n beperkte woordeskat wat die leerder binne bepaalde situasies in sy alledaagse lewe kan gebruik om met moedertaalsprekers in hulle taal te kan praat.

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency